CONDIȚII UNIFORME DE VÂNZARE ȘI DE LIVRARE PENTRU VOPSELE, CERNEALĂ DE TIPAR ȘI ALTE PRODUSE.


EDIȚIA A CINCISPREZECEA
Înregistrată la grefa tribunalului din Amsterdam la 22 ianuarie 2003 sub numărul de depozit 24/2003.

 

ARTICOLUL 1. APLICABILITATE

Cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel, aceste condiții se aplică tuturor ofertelor și contractelor de vânzare și livrare referitoare la toate bunurile și serviciile introduse pe piață și/sau furnizate de vânzător. Prin simpla plasare a unei comenzi, cumpărătorul acceptă aplicabilitatea acestor condiții. Condițiile generale sau specifice de cumpărare operate de cumpărător nu sunt acceptate de vânzător și nu se aplică ofertelor, contractelor și livrărilor reglementate de prezentele condiții, cu excepția cazului în care și după ce vânzătorul (și, dacă vânzătorul este o persoană juridică, un administrator al acestei persoane juridice) a declarat în mod expres și în scris că prezentele condiții de cumpărare sunt aplicabile oricărei tranzacții specifice. O astfel de acceptare a aplicabilității unor astfel de Condiții de achiziție nu va însemna niciodată că aceste Condiții de achiziție se aplică sau se vor aplica altor tranzacții între cumpărător și vânzător. Dacă și în măsura în care o ofertă și/sau un contract între cumpărător și vânzător conține clauze care diferă de ofertele și/sau contractele reglementate de prezentele condiții, fără a exclude în mod expres aplicabilitatea acestor condiții, celelalte dispoziții ale prezentelor condiții rămân în vigoare.

ARTICOLUL 2. OFERTE, SFATURI ȘI COMENZI


Toate ofertele sunt fără angajament, dar cu condiția ca vânzătorul să fie obligat să respecte prețurile nete din ofertele sale scrise pentru o perioadă de 14 zile de la data trimiterii ofertei în cauză. Toate prețurile sunt exprimate net în numerar și fără taxe plătibile la momentul livrării. În cazul în care se plasează o comandă fără a se conveni un preț explicit, atunci comanda va fi onorată la prețul în vigoare la momentul respectiv, indiferent de orice ofertă anterioară sau preț practicat anterior. Pentru toate cantitățile convenite, este permisă o toleranță de 10 %, înțelegându-se că cumpărătorul este obligat să accepte și să plătească cu 10 % mai mult sau mai puțin, cu condiția unui minim de 1 kg sau 1 litru. Vânzătorul are dreptul de a nu accepta comenzi, cu excepția cazului în care are o obligație în virtutea unei oferte pe care a prezentat-o. În acest caz, acesta trebuie să informeze cumpărătorul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii.

ARTICOLUL 3. LIVRARE

Vânzătorul și-a îndeplinit obligația de a livra bunurile oferindu-le cumpărătorului o singură dată, la momentul convenit. Raportul persoanei care a aranjat transportul servește drept dovadă deplină a ofertei de livrare în cazul în care cumpărătorul refuză să primească bunurile, caz în care costurile de transport de retur, costurile de depozitare și alte costuri necesare sunt suportate de cumpărător. Oferta de livrare este considerată a fi aceeași cu livrarea. În cazul în care bunurile sunt refuzate, vânzătorul le va depozita timp de 30 de zile de la oferta de livrare și va informa în scris cumpărătorul că bunurile pot fi ridicate contra unei plăți în numerar. La sfârșitul acestei perioade, vânzătorul are dreptul de a vinde bunurile unei terțe părți sau de a dispune de acestea după cum dorește. În cazul livrării la cerere, dacă nu a fost convenit un termen de cerere, acesta va fi de patru luni, cu efect de la data încheierii contractului de vânzare. După patru luni sau după perioada de cerere convenită, vânzătorul are dreptul de a solicita plata bunurilor vândute la cerere, fără a respecta nicio perioadă de credit.

ARTICOLUL 4. LIVRĂRI ÎNTÂRZIATE


Cu condiția ca livrarea să se facă în limite rezonabile, întârzierea livrării nu dă dreptul la despăgubiri sau la rezilierea contractului. Cu toate acestea, în cazul în care contractul prevede în mod expres că livrarea va avea loc la o anumită dată, iar cumpărătorul a informat în scris vânzătorul că livrarea nu poate avea loc în niciun caz după această dată, atunci, dacă perioada convenită trece fără ca bunurile să fie livrate, cumpărătorul are dreptul de a rezilia contractul de vânzare-cumpărare fără intervenție judiciară, fără a aduce atingere dreptului cumpărătorului la despăgubiri, cu excepția cazului în care vânzătorul este împiedicat să livreze din motive de forță majoră. Cumpărătorul trebuie să informeze imediat vânzătorul în scris cu privire la intenția sa de a face acest lucru. Datele de livrare convenite sunt date țintă, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel.

ARTICOLUL 5. FORȚĂ MAJORĂ

Prin forță majoră se înțelege: orice circumstanță pe care vânzătorul nu ar fi putut să o ia în considerare la momentul încheierii contractului și ca urmare a căreia nu ar fi rezonabil pentru cumpărător să ceară îndeplinirea contractului în mod normal. Astfel de circumstanțe includ: războiul sau amenințarea cu războiul, indiferent dacă Țările de Jos sunt sau nu direct implicate; mobilizarea totală sau parțială; starea de asediu; revoltele; sabotajul, inundațiile, incendiile sau alte forme de distrugere la fabrici sau depozite și blocarea, la furnizori sau producători, care, din orice motiv, îi pun pe aceștia în imposibilitatea totală sau parțială de a-și îndeplini obligațiile față de vânzător. În caz de forță majoră, vânzătorul are dreptul de a rezilia contractul, fără a fi obligat să plătească despăgubiri.

ARTICOLUL 6. PLĂȚI ÎN AVANS/GARANȚII

Vânzătorul are dreptul de a solicita oricând cumpărătorului să efectueze plăți în avans sau să constituie o garanție înainte de a efectua o livrare sau o livrare ulterioară. În cazul în care cumpărătorul nu efectuează plata în avans solicitată sau nu furnizează garanția solicitată, orice obligație a vânzătorului de a livra bunurile este anulată, fără a aduce atingere dreptului vânzătorului de a fi despăgubit de către cumpărător pentru toate pierderile, costurile și dobânzile.

ARTICOLUL 7. REȚINEREA TITLULUI DE PROPRIETATE


Toate bunurile livrate continuă să fie proprietatea vânzătorului până când cumpărătorul plătește tot ceea ce datorează pentru această livrare sau pentru livrările anterioare efectuate de vânzător către cumpărător. Vânzătorul poate solicita returnarea imediată a bunurilor, în cazul în care cumpărătorul nu și-a îndeplinit obligațiile sau dacă vânzătorul are motive să creadă că acesta nu își va îndeplini obligațiile. Costurile legate de returnarea bunurilor vor fi suportate de cumpărător. În cazul în care bunurile sunt returnate, cumpărătorul va fi creditat pe baza valorii aparente a bunurilor la returnare. Rezerva de proprietate stipulată în această clauză nu afectează faptul că riscul legat de utilizarea și depozitarea bunurilor livrate, în sensul cel mai larg al cuvântului, trece la cumpărător din momentul livrării efective.

ARTICOLUL 8. AMBALAJE


Numai ambalajele returnate în termen de șase luni de la data facturii, franco depozit, care sunt în stare bună și pentru care s-a perceput o taxă, dau dreptul cumpărătorului la rambursarea taxei de ambalare. Cumpărătorul va fi informat în scris, în termen de 30 de zile de la primirea sa, dacă ambalajul este respins, după care acest ambalaj va fi păstrat la dispoziția cumpărătorului timp de o săptămână, la sfârșitul căreia vânzătorul este liber să dispună de ambalaj fără a fi obligat să plătească vreo despăgubire. Vânzătorul nu va prelua ambalajele care nu sunt facturate ca element separat pe factură.

ARTICOLUL 9. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Vânzătorul își rezervă dreptul de a plasa numele și marca proprie pe bunuri. Cumpărătorul recunoaște că drepturile de proprietate intelectuală (drepturi de autor, drepturi de brevet, drepturi de marcă comercială, drepturi de denumire comercială etc.) referitoare la bunurile vândute de vânzător sau la alte elemente furnizate de vânzător, cum ar fi fișe tehnice, materiale publicitare etc., aparțin vânzătorului sau uneia dintre societățile din grupul din care face parte vânzătorul. Cumpărătorul va respecta aceste drepturi și este obligat să se comporte în conformitate cu instrucțiunile vânzătorului cu privire la aceste aspecte. În cazul în care cumpărătorul descoperă că una sau mai multe părți terțe au încălcat drepturile de proprietate intelectuală menționate în prezenta clauză, cumpărătorul are obligația de a informa imediat vânzătorul. Cumpărătorului nu i se permite să utilizeze nicio marcă comercială sau altă marcă distinctivă aparținând vânzătorului ca nume de domeniu de internet sau număr de telefon alfanumeric sau ca parte a acestuia. Cumpărătorul îi dă vânzătorului permisiunea de a introduce toate informațiile referitoare la vânzare și alte informații furnizate de cumpărător într-o bază de date și de a utiliza informațiile din baza de date. Toate drepturile asupra acestei baze de date revin vânzătorului.

ARTICOLUL 10. PLÂNGERI

 1. Reclamațiile, indiferent de natura lor, nu amână obligația de plată a cumpărătorului, iar reclamațiile pot fi adresate vânzătorului numai în scris, în termenele stabilite în prezenta clauză.
 2. Nu este admisă nicio reclamație în cazul în care cumpărătorul a prelucrat sau a revândut bunurile, atunci când o simplă verificare din partea cumpărătorului ar fi putut stabili defectul invocat. Nu se admite nicio reclamație pe motiv de diferențe de culoare și proprietăți inevitabile din punct de vedere tehnic.

 3. Reclamațiile referitoare la deficiențele de livrare, aspectul, greutatea sau cantitățile incorecte, precum și reclamațiile privind ambalajul și prețul practicat pot fi făcute numai în termen de 14 zile de la livrarea bunurilor.

 4. Reclamațiile cu privire la calitatea bunurilor livrate pot fi făcute numai în termen de 14 zile de la data la care cumpărătorul a constatat că bunurile sunt defecte și, în orice caz, nu mai mult de șase luni de la livrarea bunurilor. În cazul în care pe ambalaj este indicată o dată limită de consum mai mică de șase luni, orice reclamație trebuie să fie depusă înainte de această dată.

 5. Cumpărătorul poate demonstra că produsele de vopsire furnizate sunt defecte numai prin prezentarea unui raport al celei mai potrivite secții a TNO (Organizația Olandeză pentru Cercetare Științifică Aplicată); orice altă formă de dovadă este exclusă. Costurile de întocmire a raportului sunt suportate de partea care se dovedește a fi în neregulă. Nu există reguli obligatorii privind probele pentru alte produse.

 6. Cumpărătorul poate folosi orice mijloace pentru a demonstra că cernelurile de tipar furnizate sunt defecte, înțelegând că produsele vor fi considerate defecte numai dacă nu îndeplinesc specificațiile actuale ale vânzătorului pentru produsul respectiv.

 7. Despăgubirile pentru care vânzătorul poate fi tras la răspundere pentru livrarea de bunuri defecte, pentru documentație, consultanță în materie de prelucrare și alte consultanță, supraveghere și inspecție, nu vor depăși niciodată 3 1⁄2 x valoarea facturii pentru bunurile livrate care s-au dovedit a fi defecte. Vânzătorul nu este niciodată răspunzător pentru nicio formă de pierdere indirectă, indiferent cum este numită și indiferent de modul în care este cauzată.

 8. Sarcina de a dovedi că bunurile la care se referă reclamația sunt aceleași cu bunurile furnizate de vânzător revine cumpărătorului.

ARTICOLUL 11. PLĂȚI

 1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, cumpărătorul trebuie să plătească facturile integral în termen de 30 de zile de la data facturii. Plățile nu pot fi compensate cu nicio creanță față de vânzător.

 2. În cazul în care valoarea facturii include în mod explicit o suprataxă de întârziere, aceasta este considerată ca făcând parte din valoarea facturii și poate fi dedusă numai dacă restul valorii facturii este plătită în termen de 30 de zile de la data facturii.

 3. În cazul în care cumpărătorul nu plătește la timp suma datorată pe factură, i se va percepe o dobândă de 1 1⁄4 % din valoarea facturii pentru fiecare lună sau fracțiune de lună în care termenul de plată este depășit. În cazul în care, la un moment dat, dobânda legală în temeiul articolului 6: 119 a. din Codul civil olandez este mai mare decât dobânda datorată în temeiul acestei clauze privind dobânda, vânzătorul are dreptul de a solicita dobânda datorată în temeiul articolului 6: 119 a. din Codul civil olandez, astfel încât dobânda datorată va fi calculată prin metoda stabilită în articolul respectiv.

 4. Sunt valabile numai plățile efectuate prin metoda specificată de vânzător. Vânzătorul este liber să deducă plățile pe care le primește din costurile restante, dobânzile datorate și cele mai vechi facturi restante, chiar dacă cumpărătorul a indicat că o plată este destinată să anuleze o anumită factură sau dacă suma transferată arată clar că cumpărătorul a intenționat să plătească o anumită factură.

 5. În cazul în care cumpărătorul se află în întârziere prin depășirea termenului de plată, vânzătorul are dreptul de a recupera suma datorată în mod legal, fără a fi necesară o altă cerere de plată. Vânzătorul are dreptul de a rezilia toate contractele încheiate cu cumpărătorul, în cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale față de vânzător, în cazul în care cumpărătorul a beneficiat de o suspendare a plăților sau în cazul în care cumpărătorul este declarat în stare de faliment.

 6. Pe lângă suma datorată, vânzătorul este îndreptățit să pretindă cumpărătorului toate costurile cauzate de neplata de către cumpărător, atât cheltuielile de judecată, cât și cheltuielile de colectare extrajudiciare.

 7. Taxele de colectare extrajudiciară sunt datorate de cumpărător ori de câte ori vânzătorul a apelat la ajutorul unei terțe părți pentru a asigura colectarea. Aceste taxe se ridică la 12 % din suma datorată, care reprezintă valoarea facturii plus dobânda datorată în temeiul subclauzei 3 din prezenta clauză, cu o taxă minimă de 11,50 EUR. În cazul în care cumpărătorul plătește suma principală, plus dobânda datorată și taxele de colectare extrajudiciară în termen de 14 zile de la trimiterea unei cereri de plată în scris de către un terț însărcinat cu colectarea de către vânzător, atunci taxele de colectare extrajudiciară vor fi de 5 % din suma datorată, reprezentând valoarea facturii plus dobânda datorată în temeiul subclauzei 3 din prezenta clauză, cu o taxă minimă de 11,50 EUR.

 8. Vânzătorul nu este obligat să demonstreze că cheltuielile sale cu taxele de colectare extrajudiciară au devenit scadente. În cazul în care vânzătorul solicită falimentul cumpărătorului, acesta din urmă este răspunzător pentru costurile cererii de faliment, în plus față de suma datorată, precum și pentru cheltuielile de judecată și taxele extrajudiciare aferente.

ARTICOLUL 12. DISPUTE
Cu excepția cazului în care părțile și-au supus litigiile la arbitraj, toate litigiile (inclusiv procedurile de încetare provizorie și cererile de ordine de sechestru) care pot apărea între părți în legătură cu prezentele Condiții uniforme de vânzare și livrare sau în legătură cu acorduri ulterioare, vor fi judecate numai de către tribunalul districtual în a cărui zonă de jurisdicție este stabilit vânzătorul, în măsura în care litigiul este de competența tribunalului districtual și dacă legea nu a declarat o altă instanță competentă prin norme legale imperative. Toate litigiile vor fi soluționate în conformitate cu legislația olandeză.