ZRÓWNOWAŻONA PRZYSZŁOŚĆ

Baril Coatings opracowuje i produkuje powłoki, które są możliwie jak najbardziej zrównoważone. Chcemy pomóc naszym klientom chronić ich własność, jednocześnie zmniejszając ich globalny ślad. Ponadto stawiamy sobie wyzwania, aby każdego dnia osiągać lepsze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, wydajności i jakości.

Jako producent ponosimy odpowiedzialność poprzez:

 • stosowanie mniej niebezpiecznych substancji w produktach;
 • proces produkcyjny o niskiej emisji;
 • przedłużyć żywotność materiałów poprzez ich konserwację;
 • opracowanie większej liczby produktów, które przedłużają żywotność materiału przy mniejszym pokryciu (technologia cienkowarstwowa);
 • mniej konserwacji (kosztów).

Nasze produkty muszą spełniać najwyższe wymagania jakościowe. Wszystko to poddajemy szczegółowym badaniom i testom wewnętrznym i zewnętrznym.

Przejście na biobazę

Podążając za przykładem linii produktów Copperant, firma Baril rozpoczęła przechodzenie na stosowanie biopochodnych we wszystkich swoich produktach. W ten sposób Baril Coatings bierze na siebie odpowiedzialność za proaktywne działanie na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zaletą korzystania z zasobów odnawialnych zamiast kopalnych (opartych na ropie naftowej) jest to, że zasoby te są łatwiej dostępne i wymagają mniej energii do przetworzenia na odpowiedni środek wiążący lub domieszkę. Jest to sytuacja korzystna dla obu stron, ponieważ w tym procesie do środowiska uwalnia się mniej CO2 niż w przypadku wykorzystania surowców kopalnych. Ponadto nowa linia produktów biopochodnych firmy Baril Coatings jest w stanie zapewnić odpowiednią wydajność przy mniejszej grubości warstwy niż rozwiązania konwencjonalne.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Misją firmy Baril Coatings jest dostarczanie klientom i interesariuszom zrównoważonych rozwiązań w zakresie powłok. Zamiana linii produktów na surowce pochodzenia biologicznego jest tylko jednym z elementów realizacji siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają uczynić świat lepszym do 2030 roku. Baril Coatings z radością przyłączył się do tego celu ONZ i już wyznaczył kilka konkretnych celów wpisane:

 • Cel 1: Pozyskiwanie pracowników, którzy mogą być oddaleni od rynku pracy, jest integralną częścią polityki zatrudniania pracowników.
 • Cel 2: Baril Coatings chce natychmiast zwiększyć ilość surowców pochodzenia biologicznego ze strumieni odpadów na litr wyprodukowanej farby, tak aby w 2025 roku zawartość surowców pochodzenia biologicznego wynosiła >70%.
 • Cel 3: Regularne powtarzanie okresowych badań lekarskich (raz na cztery lata) w celu monitorowania stanu zdrowia pracowników, a także aktywne motywowanie pracowników do udziału w nich.
 • Cel 4: W 2020 r. w całej organizacji wdrożono i poddano ewaluacji zaktualizowany plan szkoleń. Ponadto oferujemy staże w różnych miejscach w organizacji oraz aktywnie uczestniczymy w badaniach naukowych.
 • Cel 7: Oparcie całej produkcji na zrównoważonej energii dzięki własnym panelom słonecznym w połączeniu z energią wiatrową. Ponadto chcemy zmniejszyć zużycie energii o 10% poprzez zwiększenie wydajności procesów (produkcyjnych). Cała nasza flota jest również elektryczna.
 • Cel 8: Stale poprawiać warunki pracy pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, koncentrując się na konkretnych sytuacjach "wąskiego gardła". Zawsze utrzymywać równowagę między rozwojem organizacji a dobrobytem pracowników.
 • Cel 9: Jesteśmy innowacyjną firmą deweloperską i codziennie pracujemy nad tym, aby "chcieć osiągnąć więcej, zużywając mniej". Baril nieustannie stara się wspierać firmy, które w miarę możliwości angażują się w społeczną odpowiedzialność biznesu (w tym Społeczną Odpowiedzialność Biznesu/CSR, Przejrzystość w łańcuchu dostaw).
 • Cel 11: Do 2025 r. chcemy, aby 70% składników naszych produktów było pochodzenia biologicznego.
 • Cel 12: Nasza zrównoważona produkcja przejawia się m.in. w produkcji bezemisyjnej, polegającej na wytwarzaniu CO2 w sposób neutralny oraz na niedodawaniu CO2 do naszych produktów. Ponadto ponownie wykorzystujemy jak najwięcej odpadów z procesu produkcyjnego.
 • Cel 13: Przeciwdziałamy zmianom klimatu poprzez maksymalne wykorzystanie surowców odnawialnych.
 • Cel 14: Staramy się być firmą wolną od plastiku, aby chronić morza i oceany.
 • Cel 15: Pracujemy nad odbudową ekosystemów poprzez minimalizowanie ilości substancji toksycznych.

BĄDŹ EKOLOGICZNY, DZIAŁAJ EKOLOGICZNIE

Firma Baril Coatings głęboko zakorzeniła filozofię "jednej planety" w swojej misji i działaniach biznesowych. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności jako producenta. Wszystko, co włożymy, chcemy wydobyć. To jest wpisane w nasze DNA. Cały nasz proces biznesowy jest stale analizowany i nieustannie zastanawiamy się, czy możliwe są bardziej zrównoważone rozwiązania bez utraty jakości. Baril Coatings jest zatem prawdziwą firmą "działającą" i wykazuje zrównoważone zaangażowanie poprzez działania. Nasz cel: zostać "najbardziej ekologiczną firmą malarską w Holandii".