jednolite warunki sprzedaży i dostaw dla farb, farb drukarskich i innych produktów. 


WYDANIE PIĘTNASTE
ZŁOŻONE W REJESTRZE SĄDU W AMSTERDAMIE DNIA 22 STYCZNIA 2003R. POD NUMEREM DEPESZOWYM 24/2003.

 

Artykuł 1. zastosowanie

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert oraz umów sprzedaży i dostawy dotyczących wszystkich towarów i usług wprowadzonych na rynek i/lub świadczonych przez sprzedającego. Już przez samo złożenie zamówienia nabywca akceptuje obowiązywanie niniejszych warunków. Ogólne lub szczególne Warunki Zakupu stosowane przez Nabywcę nie są akceptowane przez Sprzedawcę i nie mają zastosowania do ofert, umów i dostaw regulowanych przez niniejsze warunki, chyba że i po tym, jak Sprzedawca (a jeśli Sprzedawca jest osobą prawną, dyrektor tej osoby prawnej) wyraźnie oświadczy na piśmie, że niniejsze Warunki Zakupu mają zastosowanie do konkretnej transakcji. Każda taka zgoda na zastosowanie takich Warunków Zakupu nigdy nie będzie oznaczała, że te Warunki Zakupu mają lub będą miały zastosowanie do innych transakcji pomiędzy nabywcą a sprzedawcą. Jeśli i o ile oferta i/lub umowa pomiędzy nabywcą a Sprzedawcą zawiera klauzule, które różnią się od oferty i/lub umowy regulowanej niniejszymi warunkami bez wyraźnego wykluczenia możliwośći zastosowania niniejszych warunków, pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostają w pełnej mocy.

Artykuł 2. oferty, doradztwo i zamówienia

Wszystkie oferty są niezobowiązujące, przy czym zakłada się, że Sprzedający jest związany cenami netto podanymi w pisemnych ofertach przez okres 14 dni od daty wysłania danej oferty. Wszystkie ceny są podawane w kwocie netto w gotówce, bez podatków płatnych w momencie dostawy. Jeśli zamówienie zostanie złożone bez wyraźnego uzgodnienia ceny, zostanie ono zrealizowane po aktualnej w danym momencie cenie, bez względu na wcześniejsze oferty lub ceny naliczone wcześniej. W przypadku wszystkich uzgodnionych ilości dopuszcza się 10% przy założeniu, że kupujący jest zobowiązany do przyjęcia i zapłacenia za 10% więcej lub mniej, z zastrzeżeniem, że minimalna ilość wynosi 1kg lub 1 litr. Sprzedawca ma prawo nie przyjmować zamówień, chyba że jest do tego zobowiązany na podstawie złożonej przez siebie oferty. W takim przypadku musi powiadomić nabywcę w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

Artykuł 3. dostawa

Sprzedający wywiązuje się ze swojego obowiązku dostawy towarów, oferując je kupującemu jednorazowo w uzgodnionym terminie. Protokół osoby, która zorganizowała transport, służy jako pełny dowód złożenia oferty dostawy, jeśli nabywca odmówi odbioru towaru, w takim przypadku koszty frachtu zwrotnego, koszty magazynowania i inne niezbędne koszty obciążają nabywcę. Oferta dostawy jest uważana za tożsamą z dostawą. W przypadku odmowy przyjęcia towaru, sprzedawca przechowuje go przez 30 dni od złożenia oferty dostawy i informuje nabywcę na piśmie, że towar można odebrać za zapłatą gotówkową. Po upływie tego okresu sprzedający ma prawo sprzedać towary osobie trzeciej lub rozporządzić nimi według własnego uznania. W przypadku dostawy na żądanie, jeżeli nie uzgodniono terminu płatności, termin ten wynosi cztery miesiące od daty zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie czterech miesięcy lub po upływie uzgodnionego terminu płatności, Sprzedający ma prawo żądać zapłaty za towary sprzedane na żądanie, nie przestrzegając żadnego czasu kredytowania.

Artykuł 4. opóźnione dostawy

O ile dostawa realizowana jest w rozsądnych granicach, opóźnienie w dostawie nie uprawnia do odszkodowania ani do rozwiązania umowy. Jednakże, jeśli umowa wyraźnie przewiduje, że dostawa nastąpi w określonym terminie, a nabywca poinformował sprzedawcę na piśmie,że dostawa w żadnym wypadku nie może nastąpić po tym terminie, to jeśli uzgodniony termin upłynie bez dostawy towarów, nabywca ma prawo rozwiązać umowę kupna bez interwencji sądowej, bez uszczerbku dla prawa nabywcy do odszkodowania, z wyjątkiem sytuacji gdy, sprzedawca nie może zrealizować dostawy z powodu siły wyższej. Nabywca musi niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o swoim zamiarze na piśmie. Uzgodnione terminy dostaw są terminami docelowymi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 5. siły wyższe

Siła wyższa oznacza: wszelkie okoliczności, których Sprzedawca nie mógł wziąć pod uwagę w momencie zawierania umowy i w wyniku których żądanie przez Nabywcę wykonania umowy w normalnym trybie byłoby nieuzasadnione. Do okoliczności takich należą: wojna lub zagrożenie wojną, niezależnie od tego, czy Holandia jest w nią bezpośrednio zaangażowana, czy nie; całkowita lub częściowa mobilizacja; stan oblężenia; sabotaż, powódź, pożar lub inne formy zniszczenia fabryk lub magazynów oraz lokauty, u dostawców lub producentów, które z jakiegokolwiek powodu czynią ich całkowicie lub częściowo niezdolnymi do wypełnienia zobowiązań wobec sprzedawcy. W przypadku wystąpienia siły wyższej Sprzedający ma prawo do rozwiązania umowy, bez obowiązku wypłaty odszkodowania.

Artykuł 6. zaliczki/zabezpieczenia

Sprzedający ma prawo w dowolnym momencie zażądać od Kupującego wpłacenia zaliczki lub złożenia zabezpieczenia przed realizacją dostawy lub kolejnej dostawy. Jeśli Nabywca nie wpłaci żądanej zaliczki lub nie złoży żądanego zabezpieczenia, wszelkie zobowiązania Srzedawcy do dostarczenia towarów zostają anulowane, bez uszczerbku dla prawa Sprzedawcy do odszkodowania od Nabywcy za wszelkie straty, koszty i odestki. 

Artykuł 7. zastrzeżenie własności

Wszystkie dostarczone towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu, gdy Kupujący zapłaci za wszystko, co jest mu winien za tą dostawę lub wcześniejsze dostawy Sprzedającego do Kupującego. Sprzedający może zażądać natychmiastowego zwrotu towarów, jeśli Kupujący nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Kosztami związanymi ze zwrotem towarów zostanie obciążony Nabywca. W przypadku zwrotu towarów Nabywca otrzyma kredyt w oparciu o widoczną wartość towarów w momencie zwrotu. Zastrzeżenie własności, o którym mowa w niniejszej klauzuli, nie ma wpływu na fakt, że ryzyko związane z użytkowaniem i przehowywaniem dostarczonych towarów, w najszerszym znaczeniu tego słowa, przechodzi na nabywcę od momentu faktycznej dostawy.

Artykuł 8. opakowania

Tylko opakowania zwrócone w ciągu sześciu miesięcy od daty wystawienia faktury, wolne w magazynie, w dobrym stanie, za które pobrano opłatę, uprawniają nabywcę do zwrotu opłaty za opakowanie. Nabywca zostanie poinformowany na piśmie o odrzuceniu opakowania w ciągu 30 dni od jego otrzymania, po czym opakowanie to będzie przechowywane do dyspozycji nabywcy przez tydzień, po upływie którego sprzedawca może swobodnie dysponować opakowaniem bez obowiązku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania. Sprzedawca nie przyjmuje z powrotem opakowań, które nie zostały uwzględnione na fakturze jako osobna pozycja.

ARTYKUŁ 9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Sprzedający zastrzega sobie prawo do umieszczenia na towarach własnej nazwy i znaku towarowego. Nabywca uznaje, że prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych, prawa do nazw handlowych itp.) dotyczące towarów sprzedawanych przez sprzedającego lub innych elementów dostarczanych przez sprzedającego, takich jak arkusze informacji technicznych, materiały reklamowe itp. przysługują sprzedającemu lub jednej ze spółek grupy, do której należy sprzedający. Kupujący będzie respektował te prawa i jest zobowiązany do postępowania w tych kwestiach zgodnie z instrukcjami sprzedającego. Jeśli kupujący odkryje, że jedna lub więcej osób trzecich naruszyło prawa własności intelektualnej, o których mowa w niniejszym punkcie, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym sprzedającego. Nabywcy nie wolno wykorzystywać żadnego znaku towarowego ani innego znaku wyróżniającego należącego do sprzedawcy jako nazwy domeny internetowej lub alfanumerycznego numeru telefonu ani jako ich części. Nabywca udziela sprzedawcy pozwolenia na wprowadzenie wszystkich informacji dotyczących sprzedaży oraz innych informacji podanych przez nabywcę do bazy danych oraz na wykorzystanie informacji zawartych w bazie danych. Wszelkie prawa do tej bazy danych przysługują Sprzedającemu.

ArtYKUŁ 10. REKLAMACJE

 1. Reklamacje o jakimkolwiek charakterze nie odraczają obowiązku zapłaty przez Nabywcę, a reklamacje mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminach określonych w niniejszym punkcie. 
 2. Reklamacja nie jest dopuszczalna, jeśli Nabywca przetworzył lub odsprzedał towar, gdy zwykła kontrola ze strony Nabywcy mogła wykazać domniemaną wadę. Reklamacja nie jest dopuszczalna ze względu na technicznie nieuniknione różnice w kolorze i właściwościach. 

 3. Reklamacje dotyczące braków w dostawie, nieprawidłowego wyglądu, wagi lub ilości, a także reklamacje dotyczące opakowania i naliczonej ceny można składać wyłącznie w ciągu 14 dni od daty dostawy towaru.

 4. Reklamacje dotyczące jakości dostarczonych towarów mogą być składane wyłącznie w ciągu 14 dni od stwierdzenia przez nabywcę wadliwości towaru, a w każdym razie nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty dostawy towaru. Jeśli na opakowaniu podana jest data przydatności do użycia krótsza niż sześć miesięcy, wszelkie reklamacje należy składać przed upływem tego terminu.

 5. Kupujący może wykazać, że dostarczone produkty malarskie są wadliwe jedynie poprzez przedłożenie raportu sporządzonego przez najbardziej odpowiednią sekcję TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research); wszelkie inne formy dowodów są wykluczone. Kosztami spprządzenia raportu obciążana jest strona, która została uznana za winną. W przypadku innch produktów nie obowiązują żadne wiążące zasady dowodowe.

 6. Nabywca może wykorzystać wszelkie środki, aby wykazać, że dostarczone farby drukarskie są wadliwe, przy założeniu, że produkty zostaną uznane za wadliwe tylko wtedy, gdy nie będą zgodne z aktualną specyfikacją (specyfikacjami) produktu sprzedawcy.

 7. Odszkodowanie, za które sprzedający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w związku z dostarczeniem wadliwych towarów, za dokumentację, doradztwo w zakresie przetwarzania i inne doradztwo, nadzór i kontrolę, nigdy nie przekroczy 3 1⁄2 kwoty faktury, za dostarczone towary, które zostały uznane za wadliwe. Sprzedawca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty następcze, niezależnie od ich nazwy i przyczyny.

 8. Ciężar dowodu, że towar, którego dotyczy reklamacja jest taki sam jak towar dostarczony przez Sprzedawcę, spoczywa na Nabywcy.

Artykuł 11. Płatności

 1. O ile nie postanowiono inaczej, Nabywca ma obowiązek zapłacić faktury w całości w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Płatności nie mogą być zaliczane na poczet jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedwcy.

 2. Jeżeli kwota faktury wyraźnie zawiera dopłatę za zwłokę, uznaje się ją za część kwoty faktury i można ją odliczyć tylko wtedy, gdy pozostała część kwoty faktury zostanie zapłacona w ciągu 30 dni od daty faktury

 3. Jeśli nabywca nie zapłaci w terminie kwoty należnej na fakturze, zostanie obciążony odestkami w wysokości 1 1⁄4 % kwoty faktury za każdy miesiąc lub część miesiąca, o który został przekroczony termin płatności. Jeśli w jakimkolwiek momencie odsetki ustawowe zgodnie z artykułem 6: 119 a. Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, więc należne odsetki zostaną obliczone metodą określoną w tym artykule. 

 4. Ważne są wyłącznie płatności dokonane w sposób określony przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo potrącić otrzymane płatności z zaległych kosztów, należnych odsetek i najstarszych zaległych faktur, nawet jeśli nabywca zaznaczył,że płatność ma na celu odpisanie konkretnej faktury lub jeśli z przekazanej kwoty jasno wynika, że nabywca zamierzał zapłacić konkretną fakturę.

 5. Jeśli Nabywca nie dotrzyma terminu płatności, Sprzedawca ma prawo do odzyskania należnej kwoty zgodnie z prawem, bez konieczności dodatkowego wezwania do zapłaty. Sprzedawca ma prawo rozwiązać wszystkie umowy zawarte z Nabywcą, jeśli Nabywca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych wobec Sprzedawcy, jeśli Nabywcy przyznano zawieszenie płatności lub jeśli Nabywca ogłosił upadłość.

 6. Oprócz należnej kwoty sprzedawca ma prawo dochodzić od nabywcy wszelkich kosztów spowodowanych brakiem płatności ze strony nabywcy, zarówno kosztów sądowych, jak i pozasądowych opłat windykacyjnych.

 7. Pozasądowe opłaty windykacyjne są płatne przez nabywcę w każdym przypadku, gdy sprzedawca skorzystał z pomocy osoby trzeciej w celu zapewnienia windykacji. Opłaty te wynoszą 12 % kwoty należności, stanowiącej kwotę faktury wraz z odsetkami należnymi zgodnie z ust.3 niniejszego paragrafu, przy czym minimalna opłata wynosi € 11.50 euro. Jeśli Nabywca zapłaci kwotę główną wraz z należnymi odsetkami i pozasądowymi opłatami windykacyjnymi w ciągu 14 dni od wysłania mu pisemnego wezwania do zapłaty przez osobę trzecią, której Sprzedawca powierzył windykację, wówczas pozasądowe opłaty windykacyjne wyniosą 5 % kwoty należności, będącej kwotą faktury wraz z odsetkami należnymi zgodnie z ust.3 niniejszego paragrafu, przy czym minimalna opłata wynosi € 11.50 euro.

 8. Sprzedający nie jest zobowiązany do wykazania, że wydatki na pozasądowe opłaty windykacyjne stały się wymagalne. Jeśli sprzedający złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Kupującego, ten ostatni, oprócz należnej kwoty i związanych z nią kosztów sądowych i opłat pozasądowych, jest zobowiązany do pokrycia kosztów wniosku o ogłoszenie upadłości.

Artykuł 12. spory

O ile strony nie poddały swoich sporów pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, wszelkie spory (w tym tymczasowe postępowania nakazowe i wnioski o wydanie nakazów zajęcia), które mogą wyniknąć między stronami w związku z niniejszymi Jednolitymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy lub w związku z późniejszymi umowami, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd rejonowy, na którego obszarze właściwości znajduje się siedziba sprzedawcy, o ile spór mieści się w zakresie kompetencji sądu rejonowego, a prawo nie unało innego sądu za właściwy na mocy bezwzględnie obowiązyjących przepisów. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem holenderskim.